Editorial Board

Mokuzai Gakkaishi / Journal of Wood Science

April 1, 2017 - March 31, 2019


Editor-in-Chief

Yoshihisa, Fujii,* Kyoto

Editorial Board

Kentaro Abe, Uji
Yuzo Furuta, Kyoto
Hirofumi Ichinose, Fukuoka
Kiyohiko Igarashi, Tokyo
Tomoya Imai, Uji
Tetsuya Inagaki, Nagoya
Hiroshi Isoda, Uji
Kazutaka Itoh, Matsuyama
Haruo Kawamoto, Kyoto
Masahiro Matsunaga, Tsukuba
Koji Murata, Kyoto
Satoshi Nakaba, Fuchu
Eiko Nakayama, Tokyo
Atsushi Tabuchi, Kyoto
Atsuo Takino, Nara
Yuko Tsunetsugu, Tokyo
Kenji Umemura, UJi
Masahisa Wada, Kyoto
Hiromu Watanabe, Shizuoka
Yusuke Yamagishi, Sapporo
Tsuyoshi Yoshimura, Uji
Arata Yoshinaga, Kyoto
*: April 1, 2018 - March 31, 2020
International Advisory Board (Journal of Wood Science)
Martin P. Ansell, Bath, UK
David Cown, Rotorua, New Zealand
Charles E. Frazier, Blacksburg, USA
Barry Goodell, Orono, USA
Joseph Gril, Montpellier, France
John F. Kadla, Vancouver, Canada
Yoon Soo Kim, Gwangju, Republic of Korea
Remy Marchal, Cluny, France
Robert H. Pelton, Hamilton, Canada
John Ralph, Madison, USA
Jack N. Saddler, Vancouver, Canada
Lennart Salmen, Stockholm, Sweden
Gary S. Schajer, Vancouver, Canada
Todd F. Shupe, Baton Rouge, USA
John S. Sperry, Salt Lake City, USA

Editorial Office


TopJournals